Algemene voorwaarden

Sommige voorwaarden die van toepassing zijn op uw relatie met de HH Global Group of Companies zijn afhankelijk van het feit of u een klant of leverancier van de groep bent:

Voorwaarden met onze klanten

De meeste van onze klanten hebben contracten gesloten met HH Associates Ltd. (of een van haar filialen). Als er geen contract is overeengekomen (of de geleverde diensten vallen buiten het toepassingsgebied van het ondertekende contract) dan leveren wij goederen en diensten op basis van onze standaardvoorwaarden (zie rubriek download). Prijzen/commercieel model en eventuele serviceniveaus die op de geleverde diensten van toepassing kunnen zijn, variëren van opdracht tot opdracht en worden vastgelegd in een offerte/order indien zij niet in een contract zijn opgenomen.

Standaard algemene voorwaarden voor klanten

Voorwaarden voor onze leveranciers

De overgrote meerderheid van onze leveranciers sluiten contracten (bijv. Vendor Services Agreements of Certified Supplier Agreements) met HH Global. Indien met een leverancier geen contract is overeengekomen, zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing op alle bestellingen van HH Global. Kopieën van onze contractdocumenten zijn beschikbaar in verschillende versies in twee talen en kunnen worden aangevraagd op info@hhglobal.com.

Voorwaarden voor het gebruik van de website

Deze algemene voorwaarden regelen uw gebruik van de website van HH Global Group (“de bedrijfssite”) en uw relatie met de HH Global Group of Companies (“het bedrijf”, “wij” of “ons”). Lees ze zorgvuldig, want ze beïnvloeden uw wettelijke rechten en aansprakelijkheid. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, registreer of gebruik de Bedrijfssite dan niet. Als u vragen hebt over de Algemene Voorwaarden, neem dan contact op met info@hhglobal.com.

Het Bedrijf stelt informatie, materialen en producten beschikbaar op deze website, onder de volgende voorwaarden. Door enig deel van deze site te bezoeken, wordt u geacht deze voorwaarden volledig te hebben aanvaard. Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken om wettelijke of regelgevende redenen of om de goede werking van de Bedrijfssite mogelijk te maken. Alle wijzigingen zullen aan u worden meegedeeld via het e-mailadres dat u bij de registratie hebt opgegeven of via een passende aankondiging op de Bedrijfssite. De wijzigingen zullen van toepassing zijn op het gebruik van de Bedrijfssite nadat wij daarvan kennis hebben gegeven. Indien u de nieuwe Voorwaarden niet wenst te aanvaarden, dient u de Bedrijfssite niet langer te gebruiken. Als u de Bedrijfssite blijft gebruiken na de datum waarop de wijziging van kracht wordt, geeft uw gebruik van de Bedrijfssite aan dat u akkoord gaat met de nieuwe Voorwaarden.

Toegang

Hoewel het Bedrijf ernaar streeft dat deze site normaal gesproken 24 uur per dag beschikbaar is, is het Bedrijf niet aansprakelijk als de site om welke reden dan ook op enig moment of gedurende enige periode niet beschikbaar is. De toegang tot deze site kan tijdelijk of permanent en zonder kennisgeving worden opgeschort.

Intellectueel eigendom

Tenzij anders vermeld, zijn het auteursrecht en alle andere rechten op al het materiaal op deze website eigendom van de het Bedrijf. Behalve indien specifiek toegestaan in bepaalde delen van deze site, mag niets van de informatie op deze site worden gereproduceerd, gewijzigd, gekopieerd of verspreid in welke vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Geen enkel deel van deze site mag worden gereproduceerd of opgeslagen op een andere website of worden opgenomen in een openbaar of particulier elektronisch retrievalsysteem of dienst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf en geen enkele verklaring van afstand zal geldig zijn tenzij schriftelijk en rechtstreeks gericht aan de betrokken partij. De handelsmerken, logo’s en dienstmerken (‘Merken’) die op deze site worden getoond, zijn eigendom van het Bedrijf, haar licentiegever of andere derden. U mag geen van de Merken gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf of de derde die eigenaar is van het betreffende Merk. Alle niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden verleende rechten zijn voorbehouden.

Aansprakelijkheid

Hoewel het Bedrijf zich inspant om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site correct is, wordt geen garantie, expliciet of impliciet, gegeven voor de nauwkeurigheid ervan en aanvaardt het Bedrijf geen aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van zaken, winst, inkomsten of besparingen) voortvloeiend uit contract, onrechtmatige daad of anderszins uit het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van deze site, of enig materiaal op de site, of uit enige actie of beslissing genomen als gevolg van het gebruik van deze site of dergelijk materiaal. Een deel van deze site bevat materiaal dat door derden aan het Bedrijf is verstrekt. Deze derden zijn er verantwoordelijk voor dat het voor opname op deze site ingezonden materiaal voldoet aan de nationale en relevante buitenlandse wetgeving. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor enige fout, weglating of onnauwkeurigheid in het materiaal en behoudt zich het recht voor om materiaal dat aan het Bedrijf wordt voorgelegd weg te laten, op te schorten of te bewerken. Indien wij deze Algemene Voorwaarden schenden, zijn wij alleen verantwoordelijk voor eventuele verliezen die u als gevolg daarvan lijdt voor zover deze een voorzienbaar gevolg zijn voor ons beiden op het moment dat u de Site van het Bedrijf gebruikt. Onze aansprakelijkheid omvat in geen geval zakelijke kwesties zoals verlies van gegevens, winstderving of bedrijfsonderbreking. Deze clausule beperkt of beïnvloedt onze aansprakelijkheid niet als producten die via de Bedrijfssite worden verkocht onveilig worden bevonden of als iets wat wij doen door nalatigheid de dood of persoonlijk letsel veroorzaakt.

Websites van derden

Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een site waarnaar een hyperlink op deze site verwijst. De links worden aangeboden ‘zoals ze zijn’ zonder enige garantie, expliciet of impliciet, voor de informatie die erin wordt verstrekt. Het plaatsen van een link betekent niet dat het Bedrijf de desbetreffende site onderschrijft.

Verzenden van e-mails

Een bewijs van verzending van een e-mail is geen bewijs van ontvangst. Het Bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het niet ontvangen van informatie die via deze site wordt verzonden.

Toepasselijk recht

Deze website wordt beheerd door het Bedrijf vanuit haar kantoren in Groot-Brittannië. Door deze site te bezoeken, gaat u ermee akkoord dat alle kwesties met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van deze site worden beheerst door Britse recht; en u gaat ermee akkoord zich te onderwerpen aan de jurisdictie van de Britse rechtbanken met betrekking tot dergelijke kwesties.

Internationaal gebruik

Het Bedrijf verklaart niet dat het materiaal op deze site geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties en het is verboden het materiaal te bezoeken vanuit gebieden waar de inhoud ervan illegaal is. Iedereen die ervoor kiest deze site vanaf andere locaties te bezoeken, doet dit op eigen initiatief en is verantwoordelijk voor de naleving van de plaatselijke wetgeving.

Uw gebruik van de Bedrijfssite

U mag de Bedrijfssite niet gebruiken voor een van de volgende doeleinden:
1. onwettig, intimiderend, lasterlijk, beledigend, bedreigend, schadelijk, vulgair, afwezig of anderszins verwerpelijk materiaal te verspreiden of anderszins wetten te overtreden
2. materiaal doorgeven dat aanzet tot gedrag dat een strafbaar feit vormt, of anderszins in strijd is met de toepasselijke wet- en regelgeving of gedragscode,
3. het gebruik of genot van de Bedrijfssite door een andere persoon verstoren
4. het downloaden, maken, heruitgeven, reproduceren, verzenden of opslaan of ander gebruik van elektronische kopieën van auteursrechtelijk beschermd materiaal als zelfstandige bestanden zonder toestemming van de eigenaar

U bent verantwoordelijk voor onze verliezen en kosten als gevolg van uw inbreuk op deze clausule.

Diversen

U mag uw rechten onder deze Voorwaarden niet overdragen aan een andere persoon. Wij kunnen onze rechten onder deze Voorwaarden overdragen aan een ander bedrijf wanneer wij redelijkerwijs van mening zijn dat uw rechten niet worden aangetast. Als u deze Voorwaarden schendt en het Bedrijf ervoor kiest dit te negeren, zal het Bedrijf nog steeds gerechtigd zijn om zijn rechten en rechtsmiddelen te gebruiken op een latere datum of in elke andere situatie waarin u de Voorwaarden schendt.

Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor een schending van deze Voorwaarden veroorzaakt door omstandigheden buiten haar redelijke controle. De Bedrijfssite is eigendom van en wordt beheerd door HH Associates Ltd. Geregistreerd kantoor: Grove House, Guildford Rd., Leatherhead, Surrey, SM1 2AE, Groot-Brittannië. Registratienummer: 2671533. Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met: info@hhglobal.com

Definities:

1.1 “Vertrouwelijke informatie” betekent alle informatie, hoe dan ook overgebracht of gepresenteerd, die betrekking heeft op de zaken, bedrijfsvoering, activiteiten, klanten, processen, budgetten, prijsbeleid, productinformatie, strategieën, ontwikkelingen, handelsgeheimen, knowhow, personeel en leveranciers van HHG, samen met alle informatie die door Leverancier van dergelijke informatie is afgeleid en alle andere informatie die door HHG op het moment van openbaarmaking als vertrouwelijk wordt aangemerkt of die door Leverancier redelijkerwijs als vertrouwelijk zou moeten worden beschouwd;

1.2 Onder “Eindklant” wordt verstaan de klant van HHG die met HHG een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten voor de levering van de Goederen en Diensten;

1.3 “Eindklantenovereenkomst” betekent de bestaande of voorgestelde overeenkomst tussen HHG en een Eindklant;

1.4 “Goederen” en “Diensten”: de producten en diensten die HHG van de Leverancier kan kopen en die in elke PO worden gedetailleerd; 1.5 “Inkooporder” of “PO”: de door HHG aan de Leverancier verstrekte inkooporder voor de aankoop van de Goederen en Diensten;

1.6 “Specificaties”: de noodzakelijke voorwaarden van de Goederen en Diensten onder elke PO. Naast de schriftelijke Specificaties kunnen dit ook door de Leverancier verstrekte monsters zijn.

2. Offertes en prijzen:

2.1 HHG zal per telefoon, fax of e-mail een Inkoopordernummer (“PO-nummer”) aan de Leverancier meedelen. De leverancier vermeldt het PO-nummer op elke pakbon, factuur en alle andere communicatie in verband met deze PO.

2.2 De geoffreerde prijzen omvatten de kosten van verpakking, verzekering, douane- en andere rechten of belastingen en het vervoer van de Goederen naar de in de Specificaties vermelde locatie, tenzij anders door de Leverancier in de offerte is vermeld. 2.3 Alle door de Leverancier opgegeven prijzen zijn exclusief belastingen.

2.4 Zodra HHG een PO afgeeft op basis van een offerte, zijn de prijzen in de offerte vast voor die PO, tenzij partijen overeenkomen de offerte en/of prijsstelling te wijzigen, in welk geval HHG een herziene PO aan Leverancier zal sturen.

3. Kwaliteit en garantie:

3.1 Leverancier zal (voor zover van toepassing) de Goederen en Diensten als volgt vervaardigen, verpakken, leveren en afleveren:

a. De Goederen en Diensten moeten voldoen aan de Specificaties die voor elke PO zijn vastgesteld en moeten overeenstemmen met de monsters die door HHG zijn goedgekeurd.

b. Goederen en Diensten moeten ten minste van standaard kwaliteit zijn, vrij van gebreken, zoals fouten in ontwerp, materiaal en fabricage, en geschikt voor het door de Eindklant beoogde gebruik. Leverancier bevestigt dat hij op de hoogte is van het beoogde gebruik door de Eindklant.

c. Goederen en Diensten moeten vrij zijn van rechten van derden en moeten voldoen aan alle toepasselijke wetten en algemeen aanvaarde industriële normen en praktijken.

3.2 De Leverancier zal de Diensten uitvoeren met de vakkundigheid en het professionalisme en de stand van de techniek die in het algemeen op de markt worden verwacht van een leverancier van goederen en diensten van het type waarop deze PO betrekking heeft.

3.3 Leverancier geeft een garantie van drie (3) maanden vanaf de datum van levering voor drukwerk en voor twaalf (12) maanden vanaf de datum van levering voor alle andere Goederen (inclusief point of sale materialen of promotionele goederen). Indien tijdens de garantieperiode een gebrek aan de Goederen wordt ontdekt, zal de Leverancier dit gebrek kosteloos herstellen of de Goederen vervangen.

4. Levering en acceptatie:

4.1 Tijdige levering van de Goederen en Diensten is een kritische factor in de Eindklantovereenkomsten tussen HHG en haar Eindklanten. Daarom moet de Leverancier alle Goederen en Diensten in de juiste hoeveelheid leveren op de datum en op de plaats die in de Specificaties of de PO zijn vermeld of zoals door HHG gevraagd met een redelijke voorafgaande kennisgeving. Leverancier zal HHG vergoeden voor vertraging in de levering ten opzichte van een overeengekomen termijn.

4.2 Leverancier zal de Goederen tot aan de levering voor de volledige vervangingswaarde verzekeren. De Leverancier garandeert de eigendom van alle verkochte Goederen en draagt het risico van verlies of schade aan de krachtens deze PO gekochte artikelen totdat deze in overeenstemming met deze PO zijn geleverd op het in deze PO vermelde leveringspunt van HHG of zoals vereist, en bij deze levering gaat de eigendom over op HHG. Eigendomsovergang houdt geen aanvaarding van de zaken door HHG in.

4.3 HHG, en indien van toepassing de Eindklant, heeft een acceptatieperiode om de Goederen of Diensten te inspecteren en eventuele gebreken aan Leverancier te melden (hierna in dit artikel aangeduid als “Acceptatieperiode”). De acceptatieperiode bedraagt 30 dagen vanaf de datum van levering.

5. Betaling en facturatie:

5.1 Tenzij anders overeengekomen in een PO, zal Leverancier HHG pas factureren nadat alle Goederen of Diensten onder de PO zijn geleverd op de gespecificeerde locatie en zijn geaccepteerd overeenkomstig Artikel 4 (Levering en Aanvaarding).

5.2 Tenzij anders overeengekomen in een PO, betaalt HHG de factuur van Leverancier binnen negentig (90) dagen na de datum van ontvangst van een geldige factuur van Leverancier, indien aan de volgende vereisten is voldaan:

a. De factuur verwijst naar het PO-nummer;

b. De factuur is gericht aan de HHG-entiteit die de PO heeft afgegeven;

c. De facturatiewaarde komt overeen met de PO-waarde en is in dezelfde valuta; en d. De Leverancier heeft aan HHG het elektronische bewijs van levering of enig ander bewijs van levering zoals afzonderlijk overeengekomen tussen HHG en Leverancier verstrekt.

5.3 Indien HHG enige factuur of andere opgave van verschuldigde gelden betwist, zal HHG Leverancier daarvan schriftelijk in kennis stellen. De partijen onderhandelen te goeder trouw om het geschil snel op te lossen. De Leverancier verstrekt al het bewijsmateriaal dat redelijkerwijs nodig is om de betwiste factuur of het betwiste betalingsverzoek te verifiëren. De verplichtingen van de Leverancier tot levering van de Goederen en Diensten worden niet beïnvloed door een betalingsgeschil.

6. Intellectuele eigendomsrechten:

De Leverancier garandeert dat alle krachtens deze PO geleverde Goederen en Diensten geen inbreuk maken op enig octrooi, auteursrecht, handelsgeheim, handelsnaam, handelsmerk of dienstmerk van derden, of op enig ander eigendomsrecht (samen “Intellectuele Eigendomsrechten” of “IER” genoemd). Alle specifiek voor HHG gemaakte IE-rechten op de Goederen en Diensten behoren toe aan HHG en HHG kan deze IE-rechten overdragen aan de Eindklant. Andere IE-rechten in de Goederen en Diensten blijven de IE-rechten van Leverancier, maar Leverancier verleent aan HHG en Eindklant een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve, eeuwigdurende licentie om dergelijke IE-rechten te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen en te verspreiden als onderdeel van de Goederen en Diensten. De leverancier stemt ermee in HHG alle bijstand te verlenen die HHG redelijkerwijs verzoekt om de hierin beschreven rechten te perfectioneren, met inbegrip van het verkrijgen van alle overdrachten en afstand van morele rechten die nodig of passend zijn om de IER in dergelijke materialen aan HHG toe te kennen.

7. Onderaanneming en overdracht:

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HHG mag de Leverancier dit PO of de rechten die eruit voortvloeien niet overdragen, noch taken delegeren of werkzaamheden uitbesteden. De door Leverancier opgegeven prijs omvat de prijs van alle goederen of diensten die van een onderaannemer of leverancier van Leverancier worden betrokken, tenzij vooraf anders overeengekomen door HHG. De leverancier blijft volledig verantwoordelijk voor alle door deze derden verrichte werkzaamheden en vrijwaart HHG voor alle betalingen die aan deze partijen moeten worden gedaan.

8. Vertrouwelijkheid:

8.1 Behalve voor zover uiteengezet in dit artikel, of voor zover bekendmaking elders in deze AV uitdrukkelijk is toegestaan, zal de Leverancier de Vertrouwelijke Informatie van HHG uitsluitend gebruiken om de in deze AV beoogde doeleinden te bereiken en zal hij (i) de Vertrouwelijke Informatie van HHG vertrouwelijk behandelen; (ii) de Vertrouwelijke Informatie van HHG niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HHG aan een andere persoon bekendmaken.

8.2 De Leverancier mag Vertrouwelijke Informatie van HHG alleen openbaar maken aan

(a) het personeel van de Leverancier dat betrokken is bij de verlening van de Diensten en dat deze informatie moet kennen. De Leverancier zorgt ervoor dat zijn personeel op de hoogte is van deze geheimhoudingsverplichtingen en deze naleeft; en

(b) aan de accountants van de Leverancier, professionele adviseurs en elke rechtbank of regelgevende instantie die een wettelijk of regelgevend recht heeft om die informatie op te vragen en te ontvangen.

8.3 Het is HHG toegestaan de Vertrouwelijke Informatie van de Leverancier bekend te maken aan haar gelieerde ondernemingen en hun werknemers en aan de Eindklant om de levering van de Goederen en Diensten mogelijk te maken en anderszins te voldoen aan de doeleinden van deze AV.

8.4 De partijen erkennen dat rechtsmiddelen voor een schending van deze clausule (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schadevergoeding) mogelijk niet toereikend zijn en dat HHG gerechtigd is voor een dergelijke schending billijke maatregelen te treffen, met inbegrip van een voorlopige voorziening.

9. Vrijwaring en beperking van aansprakelijkheid. De Leverancier zal HHG, en haar gelieerde ondernemingen, en hun aandeelhouders, directeuren, functionarissen, werknemers en agenten verdedigen tegen, schadeloos stellen voor en vrijwaren van alle rechtszaken, vorderingen, acties, aansprakelijkheden, verliezen, schade, vonnissen, kosten en uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, advocaatkosten) die voortvloeien uit of het gevolg zijn van de schending door de Leverancier van enige voorwaarden en/of bepalingen van deze Overeenkomst. IN GEEN GEVAL ZAL HHG AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS LEVERANCIER OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE, INDIRECTE, EXEMPLAIRE, SPECIALE OF PUNITIEVE SCHADE, ONGEACHT OF DEZE VOORTVLOEIT UIT CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, ONGEACHT OF DERGELIJKE SCHADE TE VOORZIEN WAS EN OF HHG AL DAN NIET OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

10. Gedragscode: De Leverancier stemt ermee in zich te allen tijde strikt te houden aan de gedragscode voor leveranciers van HH Global (“Code”). De Leverancier erkent dat hij een exemplaar van de Code heeft ontvangen op het moment dat HHG een PO afgeeft aan Leverancier, en dat Leverancier de Code heeft gelezen en begrepen.

11. Toepasselijk recht: Deze AV worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het land waar de HHG-entiteit die de PO plaatst, haar vestiging heeft.

Contact
Correo
Contato
联系我们

Neem contact op

We hebben uw e-mail ontvangen en nemen spoedig contact met u op.

Please enter your first name

Please enter your last name

Please enter your company name

Email format is invalid

Please enter a valid phone number with area code

Please enter your country

Please enter your reason for contacting us

Please enter your message