Smluvní podmínky

Některé ze smluvních podmínek týkajících se vašeho vztahu se skupinou HH Global Group of Companies závisejí na tom, zda jste zákazníkem nebo dodavatelem této skupiny:

Smlouvy s našimi klienty
Většina našich klientů uzavřela smlouvy se spol. HH Associates Ltd. (či některou z jejích poboček). Pokud nebyla uzavřena žádná smlouva (nebo jsou poskytované služby mimo rozsah uzavřené smlouvy), dodáme zboží a služby na základě našich standardních smluvních podmínek (viz část ke stažení). Ceny/obchodní model a případné úrovně služeb, které se mohou týkat poskytovaných služeb, se budou lišit v závislosti na objednávce a budou zaznamenány v cenové nabídce/objednávce, nejsou-li uvedeny ve smlouvě.

Standardní smluvní podmínky pro klienty 

Smlouvy s našimi dodavateli
Převážná většina našich dodavatelů uzavírá se skupinou HH Global smlouvy (např. Vendor Services Agreement nebo Certified Supplier Agreement). Není-li s dodavatelem uzavřena smlouva, platí pro všechny objednávky u skupiny HH Global  General Terms and Conditions of Purchase. Kopie našich smluvních dokumentů jsou k dispozici v různých dvojjazyčných verzích a lze o ně požádat na adrese info@hhglobal.com. 

Podmínky používání webových stránek
Tyto smluvní podmínky upravují vaše používání webových stránek skupiny HH Global Group (dále jen „Stránky“) a váš vztah se skupinou HH Global Group of Companies (dále jen „Společnost“, „My“ nebo „Nás“). Pečlivě si je přečtěte, protože mají vliv na vaše práva a povinnosti v rámci zákona. Pokud s těmito Smluvními podmínkami nesouhlasíte, neregistrujte se ani nepoužívejte Stránky společnosti. Máte-li jakékoli dotazy týkající se Smluvních podmínek, obraťte se na info@hhglobal.com.

Společnost zpřístupňuje informace, materiály a produkty na těchto webových stránkách za následujících smluvních podmínek. Přístupem na jakoukoli část těchto Stránek se má za to, že tyto podmínky v plném rozsahu přijímáte. Tyto Smluvní podmínky můžeme čas od času aktualizovat z právních či regulatorních důvodů nebo za účelem řádného provozu Stránek. Jakékoli změny vám budou oznámeny pomocí e-mailové adresy, kterou jste uvedli při registraci, nebo pomocí vhodného oznámení na Stránkách. Změny se budou vztahovat na používání Stránek po našem provedeném oznámení. Pokud si nepřejete přijmout nové Smluvní podmínky, neměli byste pokračovat v používání Stránek. Budete-li Stránky používat i po datu, kdy změna vstoupila v platnost, bude vaše používání Stránek znamenat váš souhlas s tím, že se budete řídit novými Smluvními podmínkami.

Přístup
I když se Společnost snaží zajistit, aby byly tyto Stránky běžně dostupné 24 hodin denně, nenese žádnou odpovědnost, jsou-li z jakéhokoli důvodu kdykoli nebo po jakoukoli dobu nedostupné. Přístup na tyto Stránky může být dočasně nebo trvale a bez předchozího upozornění pozastaven.

Duševní vlastnictví
Není-li uvedeno jinak, autorská a jakákoli další práva k veškerému materiálu na těchto webových Stránkách vlastní Společnost. Kromě případů, kdy je to v určitých částech těchto Stránek výslovně povoleno, nesmějí být žádné informace z těchto Stránek reprodukovány, upravovány, kopírovány anebo šířeny v jakékoli formě ani jakýmkoli způsobem bez předchozího písemného souhlasu Společnosti. Žádná část těchto Stránek nesmí být reprodukována ani uložena na jiných webových stránkách nebo zařazena do jakéhokoli veřejného či soukromého systému / služby elektronického hledání bez předchozího písemného souhlasu Společnosti, a žádné zřeknutí se práv nebude platné, nebude-li písemné a adresované přímo dotyčné straně. Ochranné známky, loga a značky služeb (dále jen „Značky“) zobrazené na těchto Stránkách jsou majetkem Společnosti, jejího poskytovatele licence anebo jiných třetích stran. Žádnou ze Značek nesmíte nikdy použít bez předchozího písemného souhlasu Společnosti nebo třetí strany, která je vlastníkem příslušné Značky. Všechna práva, jež nejsou v těchto podmínkách výslovně uvedena, jsou vyhrazena.

Odpovědnost
I když se Společnost snaží zajistit, aby informace na těchto Stránkách byly správné, neposkytuje se žádná výslovná ani předpokládaná záruka na jejich správnost, a Společnost nenese žádnou odpovědnost za chyby či opomenutí. Společnost nenese odpovědnost za žádné škody (mimo jiné včetně škod za ztrátu byznysu, zisku, příjmů nebo úspor) vzniklé na základě smlouvy, deliktu či jinak kvůli používání nebo nemožnosti používat tyto Stránky či jakýkoli materiál na nich obsažený, anebo kvůli jakémukoli jednání či rozhodnutí učiněného kvůli používání těchto Stránek nebo jakéhokoli takového materiálu. Část těchto Stránek obsahuje materiál, který Společnosti poskytly třetí strany. Tyto třetí strany odpovídají za to, že materiál poskytnutý k zařazení na tyto stránky je v souladu se státními a příslušnými zahraničními zákony. Společnost nenese odpovědnost za chyby, opomenutí či nepřesnosti v materiálu a vyhrazuje si právo vynechat, pozastavit nebo upravit jakýkoli materiál, který jí byl dodán. Porušíme-li tyto Smluvní podmínky, neseme odpovědnost za případné ztráty, které vám kvůli tomu vzniknou, pouze v rozsahu, v jakém jsou pro nás oba předvídatelným důsledkem v době, kdy používáte Stránky. Naše odpovědnost v žádném případě nezahrnuje obchodní záležitosti, jako je ztráta dat, ušlý zisk či přerušení byznysu. Toto ustanovení neomezuje ani neovlivňuje naši odpovědnost vyplývající z toho, že jakékoli výrobky prodané přes Stránky jsou shledány nebezpečnými, nebo že něco, co uděláme z nedbalosti, způsobí úmrtí či zranění osoby.

Webové stránky třetích stran
Společnost nenese žádnou odpovědnost za obsah jakýchkoli stránek, na které vede hypertextový odkaz z těchto Stránek. Odkazy jsou poskytovány „jak leží a běží“ bez výslovné ani předpokládané záruky na informace v nich uvedené. Uvedení odkazu neznamená, že Společnost příslušné stránky podporuje.

Zasílání e-mailů
Důkaz o odeslání e-mailu není důkazem o jeho přijetí. Společnost nenese žádnou odpovědnost za nepřijetí informací zaslaných prostřednictvím těchto Stránek.

Rozhodné právo
Tyto webové Stránky jsou řízeny Společností z jejích kanceláří v Anglii. Přístupem na tyto Stránky souhlasíte s tím, že všechny záležitosti týkající se vašeho přístupu na tyto stránky nebo jejich používání se budou řídit anglickým právem, a souhlasíte s tím, že se v těchto záležitostech podřídíte jurisdikci anglických soudů.

Mezinárodní použití
Společnost neprohlašuje, že materiály na těchto Stránkách jsou vhodné nebo dostupné pro použití v jiných lokalitách, a přístup k nim je zakázán z oblastí, kde je jejich obsah nezákonný. Jakákoli osoba, která se rozhodne přistupovat na tyto Stránky z jiných lokalit, tak činí z vlastní iniciativy a je odpovědná za dodržování místních zákonů.

Vaše používání Stránek
Tyto Stránky nesmíte používat k žádnému z následujících účelů:
1. šíření jakéhokoli nezákonného, obtěžujícího, hanlivého, urážlivého, výhružného, škodlivého, vulgárního, nepřítomného či jinak nevhodného materiálu nebo jiného porušení zákonů;
2. přenášení materiálů, které podporují chování, které je trestným činem, či jinak porušují platné zákony, předpisy nebo kodexy;
3. zasahování do používání či užívání Stránek jakoukoli jinou osobou;
4. stahování, vytváření, opětovné publikování, rozmnožování, přenášení nebo ukládání či jiné používání elektronických kopií materiálů chráněných autorským právem jako samostatných souborů bez souhlasu vlastníka.

Ponesete odpovědnost za naše ztráty a náklady vzniklé kvůli porušení tohoto ustanovení.

Závěrečná ustanovení
Na jinou osobu nesmíte převést žádné z vašich práv, jež vyplývají z těchto Smluvních podmínek. Naše práva můžeme podle těchto Smluvních podmínek převést na jinou společnost, pokud se důvodně domníváme, že vaše práva nebudou dotčena. Porušíte-li tyto Smluvní podmínky a Společnost se to rozhodne ignorovat, bude mít Společnost právo využít svých práv a opravných prostředků i později nebo v jakékoli jiné situaci, kdy porušíte Smluvní podmínky.

Společnost neodpovídá za porušení těchto Smluvních podmínek způsobené okolnostmi, které nemůže přiměřeně ovlivnit. Stránky vlastní a provozuje spol. HH Associates Ltd. v registrovaném sídle: Grove House, Guildford Rd., Leatherhead, Surrey, SM1 2AE, Velká Británie, registrace č.: 2671533. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na adresu:
info@hhglobal.com

Všeobecné obchodní podmínky nákupu
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) a veškeré další dokumenty, na které se zde odkazuje, se vztahují na jakoukoli nákupní objednávku zboží či služeb (dále jen „N.O.“), kterou vystavila entita skupiny HH Global (dále jen „HHG“) dodavateli (dále jen „Dodavatel“). HHG nesouhlasí s žádnými změnami těchto VOP, nejsou-li uzavřeny písemně. Na tyto VOP nebude mít vliv žádné prohlášení Dodavatele. Na tuto N.O. se nevztahují standardní ani tištěné dodací podmínky Dodavatele ani cenová nabídka.

Definice:
1.1 „Důvěrné informace“ znamenají veškeré informace, ať už jsou sdělovány či prezentovány jakýmkoli způsobem, které se týkají podnikání, záležitostí, operací, zákazníků, procesů, rozpočtů, cenové politiky, informací o produktech, strategií, vývoje, obchodních tajemství, know-how, personálu a dodavatelů HHG, spolu s veškerými informacemi, které Dodavatel z takových informací odvodí, a jakýmikoli jinými informacemi, které HHG v okamžiku zveřejnění označí za důvěrné nebo které by Dodavatel měl důvodně považovat za důvěrné;
1.2 „Koncový zákazník“ znamená zákazníka HHG, který uzavřel či hodlá uzavřít smlouvu s HHG o poskytování Zboží a Služeb;
1.3 „Smlouva s koncovým zákazníkem“ znamená skutečnou či navrhovanou smlouvu mezi HHG a Koncovým zákazníkem;
1.4 „Zboží“ a „Služby“ znamená výrobky a služby, které může HHG od Dodavatele zakoupit a které budou podrobně popsány v každé N.O.; 1.5 „Nákupní objednávka“ či „N.O.“ znamená nákupní objednávku, kterou vystavila HHG pro Dodavatele na nákup Zboží a Služeb;
1.6 „Specifikace“ znamená nezbytné podmínky pro Zboží a Služby v rámci každé N.O. Kromě písemných Specifikací to mohou být i vzorky poskytnuté Dodavatelem.

1.1 „Důvěrné informace“ znamenají veškeré informace, ať už jsou sdělovány či prezentovány jakýmkoli způsobem, které se týkají podnikání, záležitostí, operací, zákazníků, procesů, rozpočtů, cenové politiky, informací o produktech, strategií, vývoje, obchodních tajemství, know-how, personálu a dodavatelů HHG, spolu s veškerými informacemi, které Dodavatel z takových informací odvodí, a jakýmikoli jinými informacemi, které HHG v okamžiku zveřejnění označí za důvěrné nebo které by Dodavatel měl důvodně považovat za důvěrné;

1.2 „Koncový zákazník“ znamená zákazníka HHG, který uzavřel či hodlá uzavřít smlouvu s HHG o poskytování Zboží a Služeb;

1.3 „Smlouva s koncovým zákazníkem“ znamená skutečnou či navrhovanou smlouvu mezi HHG a Koncovým zákazníkem;

1.4 „Zboží“ a „Služby“ znamená výrobky a služby, které může HHG od Dodavatele zakoupit a které budou podrobně popsány v každé N.O.; 1.5 „Nákupní objednávka“ či „N.O.“ znamená nákupní objednávku, kterou vystavila HHG pro Dodavatele na nákup Zboží a Služeb;

1.6 „Specifikace“ znamená nezbytné podmínky pro Zboží a Služby v rámci každé N.O. Kromě písemných Specifikací to mohou být i vzorky poskytnuté Dodavatelem.

2. Ceny a nabídky:
2.1 HHG sdělí Dodavateli telefonicky, faxem či e-mailem číslo nákupní objednávky (dále jen „Číslo N.O.“). Dodavatel je povinen uvádět Číslo N.O. na všech balicích listech, fakturách a všech dalších sděleních týkajících se této N.O.

2.2 Ceny v cenové nabídce zahrnují náklady na balení, pojištění, clo a ostatní poplatky či daně včetně přepravy Zboží na lokalitu uvedenou ve Specifikacích, pokud Dodavatel v cenové nabídce neuvedl jinak. 2.3 Všechny ceny v cenové nabídce Dodavatele jsou bez daní.

2.4 Jakmile HHG vystaví N.O. na základě cenové nabídky, jsou ceny z cenové nabídky pro tuto N.O. pevné, pokud se obě strany nedohodnou na změně cenové nabídky anebo cen – v takovém případě HHG zašle Dodavateli revidovanou N.O.

3. Kvalita a záruka:
3.1 Dodavatel je povinen (podle potřeby) vyrobit, zabalit, zajistit a doručit Zboží a Služby následovně:

a. Zboží a Služby musejí odpovídat Specifikacím uvedeným pro každou N.O. a musejí se shodovat se vzorky, které schválila HHG.

b. Zboží a Služby musejí mít alespoň standardní kvalitu, bez jakýchkoli vad, jako jsou vady konstrukce, materiálu a výroby, a musejí být vhodné pro zamýšlené použití Koncovým zákazníkem. Dodavatel potvrzuje, že si je vědom zamýšleného použití Koncovým zákazníkem.

c. Zboží a služby budou bez jakýchkoli práv třetích stran, a musejí být v souladu se všemi platnými zákony a všeobecně uznávanými průmyslovými normami a postupy.

3.2 Dodavatel je povinen poskytovat Služby s dovedností a profesionalitou a se špičkovými technologiemi, které se na trhu obecně očekávají od dodavatele zboží a služeb typu, na nějž se vztahuje tato N.O.

3.3 Dodavatel poskytuje záruku tři (3) měsíce od data dodání tištěných materiálů a dvanáct (12) měsíců od data dodání veškerého ostatního Zboží (včetně materiálů pro místa prodeje nebo propagačního zboží). Pokud se během této záruční doby objeví jakékoli vady Zboží, Dodavatel je bezplatně odstraní nebo Zboží vymění.

4. Dodání a převzetí:
4.1 Včasné dodání Zboží a Služeb je kritickým faktorem ve smlouvách s Koncovými zákazníky, tj. mezi HHG a jejími Koncovými zákazníky. Dodavatel je proto povinen dodat veškeré Zboží a Služby ve správném množství k datu a na lokality uvedenými ve Specifikacích či N.O., nebo podle požadavku HHG s přiměřeně načasovaným avízem. Dodavatel uhradí HHG kompenzaci za jakékoli zpoždění dodávky oproti dohodnutému termínu.

4.2 Dodavatel je povinen pojistit Zboží na jeho plnou hodnotu výměny až do dodání. Dodavatel ručí za vlastnické právo ke všemu prodávanému Zboží a nese riziko ztráty či poškození položek zakoupených podle této N.O., dokud nejsou dodány v souladu s touto N.O. na dodací místo HHG uvedené v této N.O. nebo podle požadavků, a po tomto dodání přechází vlastnické právo na HHG. Přechod vlastnického práva neznamená převzetí položek od HHG.

4.3 HHG, případně Koncový zákazník, má lhůtu na převzetí, během níž může zkontrolovat Zboží či Služby a oznámit Dodavateli jakékoli vady (dále jen „Lhůta na převzetí“). Lhůta na převzetí činí 30 dnů od data dodání.

5. Fakturace a platba:
5.1 Není-li v N.O. dohodnuto jinak, Dodavatel vystaví fakturu pro HHG až po dodání veškerého Zboží či Služeb podle N.O. na určenou lokalitu a po jejich převzetí podle Článku 4 (Dodání a převzetí).

5.2 Není-li v N.O: dohodnuto jinak, HHG uhradí fakturu Dodavatele do devadesáti (90) dnů od data obdržení platné faktury od Dodavatele, budou-li splněny následující požadavky:

a. Faktura uvádí odkaz na číslo N.O.;

b. Faktura je adresována entitě HHG, která N.O. vystavila;

c. Hodnota faktury odpovídá hodnotě N.O. a je ve stejné měně; a

d. Dodavatel poskytl HHG elektronický doklad o dodání nebo jakýkoli jiný doklad o dodání, na kterém se HHG a Dodavatel zvlášť dohodli.

5.3 Zpochybní-li HHG jakoukoli fakturu nebo jiné vyúčtování dlužných částek, HHG to písemně oznámí Dodavateli. Obě strany budou v dobré víře jednat o rychlém vyřešení sporu. Dodavatel poskytne veškeré důkazy, které mohou být přiměřeně nezbytné k ověření sporné faktury nebo žádosti o platbu. Závazky Dodavatele dodat Zboží a Služby nebudou dotčeny žádným sporem o platbu.

6. Práva duševního vlastnictví:
Dodavatel garantuje, že veškeré Zboží a Služby dodané podle této N.O. neporušují žádné patenty, autorská práva, obchodní tajemství, obchodní názvy, ochranné nebo služební známky ani jiná vlastnická práva třetích stran (společně dále jen „Práva duševního vlastnictví“ nebo „PDV“). Veškerá PDV ke Zboží a Službám vytvořená speciálně pro HHG náleží HHG, a HHG může tato PDV postoupit Koncovému zákazníkovi. Ostatní PDV obsažená ve Zboží a Službách zůstávají PDV Dodavatele, ale Dodavatel uděluje HHG a Koncovému zákazníkovi celosvětovou, bezplatnou, nevýhradní, trvalou licenci k užívání, kopírování, úpravám a distribuci těchto PDV jako součásti Zboží a Služeb. Dodavatel se zavazuje poskytnout HHG veškerou součinnost, kterou si HHG přiměřeně vyžádá ke zdokonalení zde popsaných práv, včetně získání všech převodů a vzdání se morálních práv, která jsou nezbytná nebo příslušná k tomu, aby PDV k těmto materiálům přešla na HHG.

7. Subdodavatelé a postoupení:
Dodavatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu HHG postoupit tuto N.O. ani žádná práva z ní vyplývající, ani delegovat žádné povinnosti, ani zadat žádnou práci subdodavateli. Cena nabídnutá Dodavatelem zahrnuje cenu jakéhokoli zboží či služeb získaných od jakéhokoli subdodavatele nebo dodavatele Dodavatele, pokud HHG předem neodsouhlasí jinak. Dodavatel zůstává plně odpovědný za veškerou práci provedenou těmito třetími stranami, a je povinen odškodnit HHG za veškeré platby, které musejí být provedeny jakýmkoli takovým stranám.

8. Důvěrné informace:
8.1 Kromě rozsahu uvedeného v tomto článku nebo tehdy, když je zveřejnění výslovně povoleno v jiných částech těchto VOP, je Dodavatel povinen používat důvěrné informace HHG pouze k dosažení účelů uvedených v těchto VOP, a (i) zacházet s důvěrnými informacemi HHG jako s důvěrnými; (ii) nezpřístupnit důvěrné informace HHG jakékoli jiné osobě bez předchozího písemného souhlasu HHG.

8.2 Důvěrné informace HHG může Dodavatel sdělit pouze

(a) zaměstnancům Dodavatele, kteří se podílejí na poskytování Služeb a kteří tyto informace musejí znát. Dodavatel zajistí, aby jeho zaměstnanci byli seznámeni s těmito povinnostmi důvěrnosti a dodržovali je;

a (b) auditorům Dodavatele, odborným poradcům a jakémukoli soudu či regulačnímu orgánu, který má zákonné nebo regulační právo tyto informace požadovat a obdržet.

8.3 HHG je oprávněna zpřístupnit Důvěrné informace Dodavatele svým přidruženým společnostem i jejich zaměstnancům a Koncovému zákazníkovi, aby mohla poskytovat Zboží a Služby i jinak plnit účely těchto VOP.

8.4 Obě strany berou na vědomí, že právní prostředky nápravy při porušení tohoto článku (mimo jiné včetně náhrady škody) nemusejí být dostatečné a že HHG bude oprávněna požadovat spravedlivou nápravu při takovémto porušení, včetně soudního příkazu.

9. Odškodnění a omezení odpovědnosti. Dodavatel bude bránit, odškodňovat a chránit HHG i její přidružené společnosti a jejich akcionáře, ředitele, manažery, zaměstnance a zástupce před jakýmikoli žalobami, nároky, právní činností, závazky, ztrátami, škodami, rozsudky, náklady a výdaji (mimo jiné včetně poplatků za právní zastoupení), které vzniknou kvůli porušení jakýchkoli podmínek této Smlouvy ze strany Dodavatele.

HHG V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ DODAVATELI ANI ŽÁDNÉ TŘETÍ STRANĚ ZA JAKÉKOLI NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, EXEMPLÁRNÍ, ZVLÁŠTNÍ NEBO SANKČNĚ NAHRAZOVANÉ ŠKODY, AŤ UŽ VZNIKLY V DŮSLEDKU PORUŠENÍ SMLOUVY, PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ (VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO JINAK, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLO MOŽNÉ TAKOVÉ ŠKODY PŘEDVÍDAT A ZDA BYLA HHG NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA.

10. Kodex chování: Dodavatel se zavazuje, že bude vždy přísně dodržovat kodex chování dodavatele skupiny HH Global (dále jen „Kodex“). Dodavatel potvrzuje, že obdržel kopii Kodexu v okamžiku, kdy HHG vystavila N.O. Dodavateli, a že Dodavatel si tento Kodex přečetl a porozuměl mu.

11. Rozhodné právo: Tyto VOP se budou řídit a vykládat v souladu se zákony země, ve které má entita HHG vystavující N.O. své sídlo podnikání.

Contact
Correo
Contato
联系我们

Napište nám

Váš e-mail jsme obdrželi a brzy se vám ozveme.

Please enter your first name

Please enter your last name

Please enter your company name

Email format is invalid

Please enter a valid phone number with area code

Please enter your country

Please enter your reason for contacting us

Please enter your message