Daňová strategie skupiny HH Global

Oblast působnosti
Tato daňová strategie se týká spol. HH Global Enterprise Network Limited a na všechny společnosti ve Velké Británii i mimo ní v rámci skupiny HH Global Group (společně označované jako „HH Global“), pro období od 1. dubna 2022 do 31. března 2023.
Zveřejnění naší daňové strategie se považuje za splnění naší povinnosti podle odstavce 16(2) přílohy Schedule 19 britského zákona Finance Act 2016.

Úvod
Skupina HH Global je technologií řízený kreativní partner v oblasti výroby a nákupu, který zajišťuje velký vliv pro velké ideje na celém světě. Spolu s >4 500 odborníky na všech trzích a třicetiletou historií úspěchů pomáháme největším značkám na světě dosáhnout silnějšího a udržitelnějšího růstu. Napříč všemi kanály. S rychlostí moderního byznysu. Díky jedinečnému dodavatelskému řetězci, rostoucí sadě technologických nástrojů a datovým poznatkům zajišťujeme, aby skvělé ideje našich klientů byly nepřehlédnutelné všude.

Opatření v oblasti governance a řízení rizik
Konečnou odpovědnost za stanovení a implementaci našeho přístupu k opatření v oblasti governance a řízení rizik ve vztahu ke zdanění ve Velké Británii nese Board of Directors skupiny HH Global. Odpovědnost za jeho provádění nese náš Group Tax Director, který je podřízen Group Chief Financial Officer. Group Chief Financial Officer o těchto záležitostech pravidelně, nebo v případě potřeby ad hoc, informuje Board a Audit Committee. Daňová strategie skupiny je aplikována konzistentně v rámci všech společností skupiny HH Global.

Skupina HH Global udržuje robustní interní zásady, postupy, školení a komplianci na podporu svého rámce daňové kontroly a řízení rizik, na které dohlíží náš Director of Internal Audit. Naše struktura governance zajišťuje, že daňová rozhodnutí přijímá náš in-house daňový tým skupiny pro zajištění konzistentní profesionální normy v rámci celého našeho byznysu.

In-house daňový tým je odpovědný za sledování a řízení příslušných kontrolních postupů za účelem zajištění, aby procesy kompliance byly robustní a dodržovaly interní a externí požadavky. Pro podporu našich procesů daňové kompliance, včetně přípravy daňových výpočtů a přiznání, využíváme externí poradce. Daňově citlivé posudky budou prováděny na základě přiměřené interpretace relevantních informací, s plnou znalostí příslušných daňových zákonů a případně s přihlédnutím k externímu daňovému poradenství.

Postoj k daňovému plánování
Skupina HH Global se zavazuje k dodržování vysokých standardů osobního chování a integrity byznysu na celém světě a sama se řídí stejně vysokými standardy, přičemž uplatňuje Code of Business Ethics skupiny HH Global a zásady korporátní odpovědnosti, které zvyšují hodnotu našeho podniku.

Pevně věříme, že placení správné výše daní je součástí budování udržitelného růstu pro nás i širší lidskou společnost. Jsme plně odhodláni dodržovat platné právní a regulační požadavky v oblastech, ve kterých působíme.

Transakce mezi společnostmi ve skupině provádíme na principu tržního odstupu v souladu se zásadami OECD. V kontextu stále složitějšího mezinárodního daňového prostředí se naše daňové plánování zaměřuje na eliminaci dvojího zdanění a na zajištění toho, aby byl management před přijetím rozhodnutí náležitě informován o daňových důsledcích jakéhokoli strukturování nebo uspořádání byznysu.

Ačkoli můžeme žádat o daňové úlevy v souladu s platnými daňovými předpisy, naše daňové záležitosti jsou strukturovány tak, aby nikdy nedošlo k umělým transakcím či transakcím, které postrádají komerční podstatu. Vždy plně zvažujeme, jaký vliv mohou mít naše kroky na naši značku, naše vztahy s klíčovými stakeholdery, jako jsou daňové úřady, a na širší komunitu.

Míra rizika ve vztahu ke zdanění, které je skupina připravena akceptovat
Skupina HH Global se vždy snaží minimalizovat míru rizika ve vztahu ke zdanění ve Velké Británii i mimo ní. Nejsme připraveni přijmout takovou míru rizika, která by nás vystavila poškození pověsti nebo která by mohla negativně ovlivnit naše vztahy s britským HMRC či jinými daňovými úřady. Vzhledem k rozsahu našeho byznysu a složitosti daňové legislativy je však nevyhnutelné, že se daňová rizika objeví. Aby se zajistila co nejnižší úroveň rizika, jsou zavedeny zásady řízení rizik a opatření governance, včetně zásad týkajících se konkrétně daní, které musejí být dodržovány pro všechny daňové typy.

Vztah s britským HM Revenue + Customs
Skupina HH Global věří v otevřený, profesionální a konstruktivní pracovní vztah s britským HMRC a jinými daňovými úřady, a bude spolupracovat na budování pozice vzájemné důvěry.

Snažíme se vždy spolupracovat s britským HMRC a řešit problémy včas a ve vzájemné spolupráci. Dojde-li ke střetu názorů s britským HMRC ohledně aplikace zákona, je hlavním cílem skupiny HH Global vyřešit tyto potíže efektivním způsobem pomocí otevřeného a čestného profesionálního dialogu založeného na faktech s odkazem na příslušné právní předpisy a judikaturu.

Tento přístup je stejný pro všechny daňové úřady v jurisdikcích, ve kterých působíme.

Britský zákon Criminal Finance Act 2017 – Nezabránění usnadnění daňových úniků
Skupina HH Global zajistí, aby byly zavedeny vhodné postupy, které zabrání či minimalizují riziko, že její zaměstnanci, zástupci, dodavatelé nebo jiné třetí strany spojené se skupinou HH Global usnadní daňové úniky, jak je uvedeno v britském zákoně Criminal Finance Act 2017. Skupina HH Global bude provádět a pravidelně obnovovat hodnocení svých obchodních činností založené na rizicích, aby tato rizika identifikovala a zajistila, že zavedené postupy jsou a budou dostatečné.

Schváleno představenstvem dne: 24. května 2022