Belastingstrategie van HH Global Group

Scoop
Deze belastingstrategie is van toepassing op HH Global Enterprise Network Limited en op alle Britse en niet-Britse bedrijven binnen de HH Global Group (gezamenlijk “HH Global” genoemd), voor de periode van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023.
De publicatie van onze belastingstrategie wordt geacht te voldoen aan onze plicht uit hoofde van paragraaf 16, lid 2, van Schedule 19 van de Britse Finance Act 2016.

Introductie
HH Global is een op technologie gebaseerde, creatieve productie- en inkooppartner die wereldwijd grote impact heeft voor grote ideeën. Met meer dan 4.500 experts in elke markt en een dertigjarige staat van dienst helpen wij de grootste merken ter wereld om sterker en duurzamer te groeien. Over alle kanalen. Met de snelheid van het moderne bedrijfsleven. Met een ongeëvenaarde supply chain, een groeiend pakket aan technische tools en data-inzichten maken we de briljante ideeën van onze klanten overal onmisbaar.

Governanceregelingen en risicobeheer
De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het bepalen en implementeren van onze aanpak van risicobeheer en governanceregelingen met betrekking tot belastingen in het Verenigd Koninkrijk ligt bij de Board of Directors van HH Global. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan berust bij onze Group Tax Director die rapporteert aan de Group Chief Financial Officer. De Group Chief Financial Officer brengt regelmatig, of indien nodig op ad hoc basis, aan de Raad en het Auditcomité verslag uit over dergelijke aangelegenheden. De belastingstrategie van de groep wordt consequent toegepast op alle bedrijven binnen het HH Global-concern.

HH Global hanteert robuuste interne beleidslijnen, procedures, opleiding en naleving om het fiscale controlekader te ondersteunen en risico’s te beheren, onder toezicht van onze Director of Internal Audit. Onze governancestructuur garandeert dat fiscale beslissingen worden genomen door ons interne team voor de belastingen van de groep om een consistente professionele standaard in ons hele bedrijf te waarborgen.

Het interne belastingteam is verantwoordelijk voor het toezicht op en het beheer van passende controleprocedures om ervoor te zorgen dat de nalevingsprocessen robuust zijn en voldoen aan de interne en externe vereisten. Wij doen een beroep op externe adviseurs ter ondersteuning van onze fiscale nalevingsprocessen, waaronder het opstellen van belastingberekeningen en -aangiften. Belastinggevoelige beslissingen worden genomen op basis van een redelijke interpretatie van relevante informatie, met volledige kennis van de relevante belastingwetgeving en, in voorkomend geval, rekening houdend met extern belastingadvies.

Houding ten opzichte van belastingplanning
HH Global zet zich in voor hoge normen van persoonlijk gedrag en zakelijke integriteit over de hele wereld en bestuurt zichzelf met even hoge normen, waarbij de HH Global Code of Business Ethics en het beleid inzake bedrijfsverantwoordelijkheid worden toegepast die onze bedrijfswaarde vergroten.

Wij zijn van mening dat het betalen van de juiste hoeveelheid belasting deel uitmaakt van het opbouwen van duurzame groei voor ons en de samenleving in het algemeen. Wij zetten ons volledig in om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving in de gebieden waar wij actief zijn.

Wij verrichten transacties tussen bedrijven van de groep op zakelijke basis, overeenkomstig de OESO-beginselen. In de context van een steeds complexer internationaal belastingklimaat richt onze fiscale planning zich op het elimineren van dubbele belasting en op het waarborgen dat de fiscale gevolgen van elke bedrijfsstructurering of -regeling op passende wijze aan het management worden meegedeeld voordat beslissingen worden genomen.

Hoewel wij belastingverminderingen kunnen aanvragen in overeenstemming met de toepasselijke belastingwetgeving, zijn onze belastingzaken zodanig gestructureerd dat wij nooit kunstmatige transacties of transacties zonder commerciële inhoud aangaan. Wij houden altijd ten volle rekening met het effect dat onze acties kunnen hebben op ons merk, onze relaties met belangrijke belanghebbenden, zoals de belastingdienst, en de gemeenschap in het algemeen.

Hoogte van het belastingrisico dat de groep bereid is te aanvaarden
HH Global streeft ernaar het risico met betrekking tot belastingheffing in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten altijd tot een minimum te beperken. Wij zijn niet bereid een risiconiveau te aanvaarden dat ons blootstelt aan reputatieschade of dat onze relatie met HMRC of andere belastingdiensten negatief zou kunnen beïnvloeden. Gezien de omvang van onze activiteiten en de complexiteit van de belastingwetgeving is het echter onvermijdelijk dat zich fiscale risico’s voordoen. Om ervoor te zorgen dat het risiconiveau zo laag mogelijk wordt gehouden, zijn er beleidslijnen voor risicobeheer en governanceregelingen, waaronder beleidslijnen die specifiek betrekking hebben op belastingen en die voor alle soorten belastingen moeten worden nageleefd.

Relatie met HM Revenue + Customs
HH Global gelooft in een open, professionele en constructieve werkrelatie met HMRC en andere belastingautoriteiten en zal samenwerken om een positie van wederzijds vertrouwen op te bouwen.

Wij streven ernaar te allen tijde met HMRC samen te werken en problemen tijdig en in onderling overleg aan te pakken. Mochten zich meningsverschillen voordoen met HMRC over de toepassing van de wet, dan is de primaire doelstelling van HH Global om dergelijke kwesties op efficiënte wijze op te lossen door middel van een open en eerlijke professionele, op feiten gebaseerde dialoog, onder verwijzing naar de relevante wetgeving en jurisprudentie.

Dit is dezelfde aanpak voor alle belastingdiensten in de rechtsgebieden waar wij actief zijn.

Britse Criminal Finance Act 2017 – Het niet voorkomen van het vergemakkelijken van belastingontduiking
HH Global zal ervoor zorgen dat er geschikte procedures zijn om te voorkomen of het risico te minimaliseren dat haar werknemers, agenten, leveranciers of andere derden die verbonden zijn met HH Global belastingontduiking faciliteren zoals weergegeven in de Criminal Finance Act 2017. HH Global zal een op risico gebaseerde beoordeling van haar bedrijfsactiviteiten uitvoeren en periodiek vernieuwen om dergelijke risico’s vast te stellen en ervoor te zorgen dat de ingevoerde procedures toereikend zijn en blijven.

Goedgekeurd door de Board of Directors: 24 mei 2022